Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

Rodzice, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej oferuje następujące formy pomocy w roku szkolnym 2018/2019

1. Diagnostyczną - psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną:

 • rozwoju psychoruchowego,
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • zaburzeń mowy,
 • uczniów z trudnościami w nauce,
 • uczniów z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, zagrożonych uzależnieniem i innymi trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,
 • wspomagającą wybór poziomu i kierunku kształcenia oraz zawodu i specjalności,
 • procesów integracji sensorycznej.

2. Terapeutyczną:

 • terapię indywidualną,
 • terapię rodzinną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • socjoterapię,
 • terapię pedagogiczną: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • terapię metodą integracji sensorycznej dla dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwość/podwrażliwość: dotykowa, słuchowa, niepewność grawitacyjna, nietolerancja ruchu), zespołem Downa, ADHD, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną.

3. Profilaktyczną:

 • programy profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • prelekcje dla rodziców z zakresu wczesnej profilaktyki niepowodzeń szkolnych, uzależnień, zaburzeń mowy,
 • Trening Zastępowania Agresji z wykorzystaniem technik terapeutycznych.

4.  Orzecznictwo:

a. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

 • niesłyszącej
 • słabo słyszącej
 • słabo widzących
 • niewidomych
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
 • z upośledzeniem w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • z autyzmem , w tym zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

b. Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi uczęszczanie do szkoły,

c. Orzekanie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

d. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

5. Doradztwo szkolne i zawodowe:

 • kompleksowy program doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla gimnazjalistów wszystkich klas,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów klas trzecich gimnazjum,
 • warsztaty grupowe z zakresu orientacji szkolno-zawodowej, podejmowania decyzji, autoprezentacji, itp.,
 • kompleksowy program z zakresu doradztwa zawodowego  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych,
 • doradcze spotkania z rodzicami dotyczące kariery zawodowej dziecka,
 • badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczennic i uczniów.

Informujemy ,że w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pracuje obecnie 18 specjalistów: psychologów,  pedagogów, doradców zawodowych, logopedów, terapeutów.

Wszyscy  mają uprawnienia do udzielania w/w form  pomocy: diagnozy, orzekania, opiniowania, terapii.

Jednocześnie zapraszamy w bieżącym roku szkolnym do korzystania z naszej ofert przedstawionej poniżej, lub (pobierz ofertę programową PCRE na rok szkolny 2017/2018)

Napisz do nas!