Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej
Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Marzena Sala
Pedagog, socjoterapeuta
W Poradni zajmuje się: zarządzaniem placówką, diagnozą specyficznych trudności w nauce oraz zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowaniem społecznym, socjoterapią. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki, socjoterapii i Treningu Zastepowania Agresji. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiczznej w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, nauczyciel dyplomowany.
Elżbieta Jaros
Pedagog, logopeda, terapeuta eeg-biofeedback, doradca zawodowy

W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz problemami dydaktyczno-wychowawczymi, szkolnym indywidualnym i grupowym doradztwem edukacyjnym i zawodowym,  diagnozą i terapią logopedyczną, neuroterapią eeg-biofeedback. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, logopedii, doradztwa zawodowego, terapii eeg-biofeedback. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiczznej w Kielcach, nauczyciel dyplomowany.

W Poradni zajmuje się: diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami rozwoju mowy, zaburzeniami mowy, logopedią artystyczną. Posiada kwalifikacje z zakresu neurologopedii oraz rewalidacji głuchych i niedosłyszacych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższej Szkoły Padagogicznej KEN w Krakowie, nauczyciel dyplomowany.

Katarzyna Tokarska
Logopeda, pedagog

W Poradni zajmuje sie: diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami rozwoju mowy oraz zaburzeniami mowy. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki ogólnej, afazjologii, surdologopedii i neurologopedii. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel dyplomowany.

Małgorzata Urynek
Psycholog, oligofrenopedagog

W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozą i terapią osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, diagnozą osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkoleniami nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje z zakresu psychologii wychowawczej, oligofrenopedagogiki, diagnozy i pomocy osobom z autyzmem i Zespołem Aspergera. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany.

Iwona Stachura
Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI

W Poradni zajmuje się: diagnozą rozwoju psychomotorycznego oraz diagnozą procesów sensorycznych dzieci w wieku od 1 - 7 lat, terapią pedagogiczną i integracji sensorycznej (SI). Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel dyplomowany.

Magdalena Świerczyńska
Psycholog, terapeuta systemowej terapii rodzin

W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz problemami dydaktyczno-wychowawczymi i emocjonalnymi, terapią rodzin, terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje z zakresu psychoterapii - szkolenie podyplomowe Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Kagiellońskiego. Absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego, nauczyciel dyplomowany.

Elżbieta Zarzycka
Pedagog, tyflopedagog

W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, problemami dydaktycznymi w młodszym wieku szkolnym oraz dzieci niewidomych i słabowidzacych, terapią integracji sensorycznej oraz tarapią metodą Warnkego. Posiada kwalifikacje z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej i terapii metodą Warnkego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany.

Ewa Oktaba
Psycholog

W Poradni zajmuje się: diagnozą uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce, diagnozą dyskalkulii oraz dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Posiada kwalifikacje z zakresu psychologii wychowawczej, terapii pedagogicznej, terapii metodą Warnkego oraz diagnozy dyskalkulii. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany.

Dorota Ciura
Pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, trener

W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce, problemami dydaktyczno-wychowawczymi oraz dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel dyplomowany.

W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD), zaburzeniami zachowania oraz trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi oraz terapią psychologiczną. Posiada kwalifikacje z zakresu stosowanej psychologii klinicznej, terapii behawioralnej, Treningu Zastępoania Agresji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, nauczyciel dyplomowany.

Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

W Poradni zajmuje się: diagnozą młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z trudnosciami emocjonalnymi, trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi oraz doradztwem zawodowym. Posiada kwalifikacje w zakresie psychologii społecznej, psychologii pracy, diagnozy psychologicznej, doradztwa zawodowego oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Psychoterapii Centrum CBT - EDU w Warszawie, nauczyciel dyplomowany.

Agata Matysiak
Psycholog

W Poradni zajmuje sie: diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi, wychowawczymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz niewidzącymi i słabowidzącymi, terapią indywidualną oraz terapią rodzin. Posiada kwalifikacje z zakresu psychologii wychowawczej, pomocy psychoterapeutycznej. Absolwentka UMCS w Lublinie oraz szkoleń Stowarzyszenia New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), nauczyciel dyplomowany.

Iwona Berus
Pedagog, psycholog

W Poradni zajmuje się: diagnozą pedagogiczną i psychologiczną uczniów    z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, doradztwem zawodowym oraz terapią EEG Biofeedback. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki, psychologii ogólnej, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz terapii EEG Biofeedback. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, nauczyciel dyplomowany.

Dorota Nowak-Małek
Pedagog, logopeda, surdologopeda, coach

W Poradni zajmuje się: diagnozą i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, diagnozą dzieci z trudnosciami dydaktyczno-wychowawczymi w młodszym wieku szkolnym, diagnozą logopedyczną, terapią pedagogiczną i logopedyczną. Posiada kwalifikacje w zakresie defektologii, logopedii, surdologopedii, surdopedagogiki. Absolwentka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Petersburgu, UMCS w Lublinie, Wyższej Szkoły Pedagpgiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Coacha Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany.

Zbigniew Sowa
Pedagog, doradca zawodowy, terapeuta

W Poradni zajmuje się: diagnozą uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz problemami dydaktyczno-wychowawczymi, diagnozą dyskalkulii, szkolnym indywidualnym i grupowym doradztwem edukacyjnym i zawodowym, neuroterapią eeg-biofeedback. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki zawodowej, pedagogiki pracy, doradztwa edukacyjnego i zawodowego, diagnozy QEEG i neuroterapii eeg-biofeedback. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, nauczyciel dyplomowany.

Joanna Dulęba
Psycholog

W Poradni zajmuje się: diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi oraz diagnozą zaburzeń sensorycznych. Posiada kwalifikacje w zakresie psychologii ogólnej. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, nauczyciel kontraktowy.

Mirosława Tarasek
Pedagog, terapeuta, edukator

W Poradni zajmuje się: pedagogiką rodziny, diagnozą i terapią specyficznych trudności w nauce oraz problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz andragogiki. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel dyplomowany.

Napisz do nas!