Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej

W zależności od zdiagnozowanych trudności uczennicy/ucznia, rozpoznanych problemów, proponujemy następujące formy terapii:

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym lub medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. 
Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka. W szkole terapia pedagogiczna odbywa się zazwyczaj w postaci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych. 


Celem terapii pedagogicznej jest:


 • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów;
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej wskutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.


Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.


Terapii pedagogicznej poddawani są miedzy innymi uczennice/uczniowie:


 • ze specyficznymi trudnoscimi w uczeniu sie,
 • z deficytami funkcji poznawczych,
 • zagrożeni dysleksją i z dysleksją,
 • zagrozeni dyskalkulią i z dyskalkulią.


Terapia pedagogiczna wspiera rozwój: s postrzegawczości, umiejetności analizy, syntezy i abstrahowania wzrokowego, p amięć  wzrokową, słuch fonemowy, wrazliwość słuchową, koncentrację na bodźcach, umiejetności różnicowania dźwieków, p amięć słuchową, umiejetności logicznego i matematycznego rozumowania, sprawności grafomotorycznej, itp., które usprawniają podstawowe umiejętnosci szkolne czytania, pisania, rozumienia czytanego tekstu, liczenia i rozumowania matematycznego oraz umiejetnosci uczenia sie w ogóle. 

W terapii pedagoicznej wykorzystuje się indywidualnie dobrane zestawy ćwiczeń kompensujacych i rozwijajacych, gier dydaktycznych, zabaw indywidualnych i grupowych, itp.

Przykładowe strony internetowe z ćwiczeniami dla uczniów z problemami dyslektycznymi:

http://www.dysleksja.info/test
http://www.dlamozgu.pl/second-niezalogowany 
http://www.dysleksja.pl/pomoc.htm

Zbigniew Sowa

Terapia pedagogiczna , opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest dla dzieci od 6-go roku życia oraz osób dorosłych ze zdiagnozowanymi problemami w zakresie czytania, pisania i mówienia, których przyczyną są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Jeśli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększanie ilości ćwiczeń nie przyniesie oczekiwanych efektów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki z pomocą urządzenia Brain-Boy® Uniwersal. W oparciu o uzyskany wynik diagnostyczny terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Drugim zasadniczym filarem metody Warnkego jest trening lateralny, którego celem jest automatyzacja i poprawa koordynacji pracy półkul mózgowych.

Elżbieta Zarzycka

Terapia EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu z wykorzystaniem interaktywnej współpracy z komputerem w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie. Z głowy osoby trenującej poprzez elektrody odbierane są fale mózgowe. Trening terapeutyczny polega na sterowaniu przebiegiem akcji na monitorze komputera falami mózgowymi, bez użycia myszki lub klawiatury. Treningi EEG-Biofeedback są niezwykle efektywne i jednoczesnie bardzo przyjemne dla osoby trenującej. Trenujący w sesjach terapeutycznych w sposób świadomy uczy się zmieniać stan swojego umysłu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej, osiagał właściwy poziom koncentracji i podzielności uwagi, itp. Treningami EEG – Biofeedback można objąć dzieci i młodzież z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub psychosomatycznymi np.: syndrom ADHD, autyzm, upośledzenie umysłowe, agresja, nerwice, niepokój psychoruchowy, zaburzenia pamięci oraz dzieci zdrowe , chcące poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, zwiększyć samoocenę. Główne korzyści z treningu EEG-Biofeedback to: lepsza koncentracja i podzielność uwagi, zwiekszona odporność na stres i kontrola swoich emocji, głębszy i łatwiej osiągany relaks, poprawa samopoczucia, zmniejszenie leków i tremy, wieksza samokontrola, lepsza integracja umysłu i ciała. Treningi poprawiaja również mozliwości intelektualne.

Zobacz więcej 

Terapia integracji sensorycznej to bardzo interesująca i bez reszty pochłaniająca dziecko aktywność. Nie bez powodu często nazywana jest „naukową-zabawą” – bowiem podczas zajęć mających na pozór charakter jedynie wesołej zabawy, dostarczamy dziecku te bodźce, na które jego system nerwowy, w zależności od indywidualnych potrzeb ma największe zapotrzebowanie. Ćwiczenia odbywają się na sali, wyposażonej w certyfikowany sprzęt oraz wiele pomocy służących do stymulacji systemu wzrokowego, węchowego oraz dotykowego. Podczas zajęć dostarcza się dziecku kontrolowanej ilości wrażeń zmysłowych z różnych modalności - z systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, węchowego oraz słuchowego. Zadania są tak skonstruowane, że znajdują się w najbliższej sferze rozwoju dziecka, to znaczy nie są one ani zbyt łatwe ani zbyt trudne. Terapia Integracji Sensorycznej ma bowiem dostarczać dziecku nie tylko poprawiających działanie jego systemu nerwowego wrażeń, ale również ma być elementem budującym poczucie sprawstwa oraz poczucie własnej wartości dziecka (udało mi się! Potrafię to zrobić!).

Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwość/podwrażliwość: dotykowa, słuchowa, przedsionkowa, niepewność grawitacyjna, nietolerancja ruchu, dyspraksja),
 • z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (nadpobudliwość psychoruchowa - ADHD),
 • z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Down`a, zespołem łamliwego chromosomu X,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, trudności w czytaniu, obniżony poziom graficzny),
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z grupy ryzyka (niska waga urodzeniowa, wcześniactwo).

Elżbieta Zarzycka, Iwona Stachura

Terapia logopedyczna następuje po diagnozie logopedycznej i obejmuje c ałość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Oddziaływania te mają na celu: 

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Terapia logopedyczna w naszej poradni obejmuje: 

 • Wczesną interwencję logopedyczną.
 • Terapię opóźnionego rozwoju mowy.
 • Usuwanie wad wymowy - nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna.
 • Terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy.
 • Terapię dzieci z wadą słuchu i niesłyszących.
 • Terapię zaburzeń mowy: dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, u dzieci z niepełnosprawnścią intelektualną, u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja).

W terapii logopedycznej wykorzystujemy między innymi nowoczesne multimedialne zestawy: 


1. Logopedia 2 (Young Digital Planet), umożliwiający terapię opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy z możliwością nagrania i odsłuchania wypowiedzi dziecka. Terapia może obejmować dzieci mające problemy z odbiorem lub wymową: głosek ciszących (ś,ź,ć,dź); głosek syczących (s,z,c,dz); głosek szumiących (sz,ż,cz,dż); głoski "L"; głoski "r". Zestaw ten zawiera skofon do usprawniania słuchu fonemowego oraz echokorektor pomocny w terapii zaburzeń płynnosci mowy. 


2. Eduterapeutica Logopedia, wspierający terapię opóźnień i zaburzeń mowy z możliwością nagrywania i odsłuchiwania. Może być   wykorzystywany w terapii dzieci mających problemy z odbiorem lub wymową: głosek ciszących (ś,ź,ć,dź); głosek syczących (s,z,c,dz); głosek szumiących (sz,ż,cz,dż); głoski "L"; głoski "r"; głosek (k,g).


3. Program multimedialne: Mówiące obrazki, Logo-gry, Zabawy słowem.

Katarzyna Tokarska, Elżbieta Jaros

Terapia psychologiczna, to rodzaj pomocy udzielanej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom zmierzający do rozwiązywania bieżących trudności i problemów natury psychologicznej rozpoznanych podczas psychologicznych badań diagnostycznych. Jest to proces oparty na wzajemnej współpracy terapeuty i klienta, w którym wspólnie wypracowują sposoby radzenia sobie ze zgłaszanymi problemami. Celem terapii psychologicznej jest uzyskanie pożądanej zmiany zachowań i postaw klienta, rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem , podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Joanna Kędziora, Dorota Ciura

Napisz do nas!