Uwaga RODZICE

Zatrudnienie młodocianych

infromacja dla rodziców uczniów rozpoczynajacych naukę w szkole branżowej I- go stopnia (zawodowa),

którzy nie ukończą do końca roku kalendarzowego 2020 15 lat.

W zawiązku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Prawo oświatowe z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zmianie ulegnie dopuszczalny wiek młodocianych, którzy będą mogli świadczyć lekkie prace lub wykonywać obowiązki pracownicze w ramach przygotowania zawodowego. Uczniowie kończący w tym roku szkolnym szkołę podstawową są dziećmi z roczników 2005 i 2004, czyli mogą być między 13-15 rokiem życia, dlatego też należy zwrócić uwagę w jakiego typu szkołach będą kontynuowały naukę. Szczególnie uczniowie, którzy nie ukończyli 15 roku życia ponieważ aktualnie zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
W przypadku szkół gdzie będzie przygotowanie zawodowe pamiętać trzeba, iż takich uczniów obowiązywać będą zasady zatrudnienia młodocianych. Dlatego też, zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 191. Zasady zatrudniania młodocianych, należy zwrócić uwagę kogo wolno zatrudnić oraz na jakich zasadach.

 • 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
  1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
  2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
  § 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
  § 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
  § 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
  § 23. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  § 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 Rodziców uczniów zgłaszanych na badanie do naszej poradni pod tym kątem prosimy o dostarczenie:

- zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie.

 Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna będzie czynna do godziny 14/00


Drodzy Rodzice ! 

Wznowiamy działalność diagnostyczną głównie w celu wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i oceny gotowości szkolnej. W dalszej kolejności realizowane będą pozostałe zgłoszenia i przywracana działalność terapeutyczna. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Nasi pracownicy będą z Państwem w kontakcie telefonicznym który posłuży również do umawiania terminów badań.

W związku z trwającym stanem epidemicznym i zagrożeniem Covid-19 prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurami jakie przyjęliśmy prowadząc diagnozę państwa dzieci. Chcemy dbać jak najlepiej o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci.

 

Dlatego drogi Rodzicu

 

 1. Nie posyłaj do instytucji dziecka jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż diagnoście istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust oraz rękawiczki potrzebne do diagnozy.
 4. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę, my również zrobimy to przed przyjęciem na diagnozę lub terapię.
 6. Rzetelnie i zgodnie z prawdą przekaż informacje na temat zdrowia swojego dziecka ( oświadczenie ).
 7. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek (płynów, plecaków, słodyczy, zabawek), ale konieczne jest przyniesienie swojego długopisu, ołówka, sześciu kolorów kredek.
 8. Przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie wyników badań odbywać się będzie w formie telefonicznej.
 9. Po przyjściu do Poradni dzieckiem zajmie się diagnosta lub terapeuta pod opieką którego będzie dziecko przez cały czas diagnozy lub terapii.
 10. Jeżeli Twoja obecność jest nieodzowna w czasie badania/terapii jesteś zobowiązany do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek, maseczki zakrywającej usta, nos.
 11. Zachowaj 2 metrową odległość od pracownika placówki.
 12. Stosuj się do instrukcji przekazywanych przez pracowników placówki.


Ważne

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skarżysku- Kamiennej wznawia swoją działalność diagnostyczną.

Będziemy wykonywać diagnozę, niezbędną w celu wydawania stosownych opinii i orzeczeń,
ważnych z punktu widzenia sytuacji szkolnej dziecka.

Diagnoza będzie wykonywana wyłącznie po przekazaniu terminu przez Poradnię.
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych klientów i pracowników
w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

Sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, mailowo, lub listownie.


tel. 41 25 30 686

ppp@pcreskarzysko.pl


Drodzy rodzice

Informujemy, że terapeuci integracji sensorycznej oraz terapeuci pedagogiczni udzielają telefonicznych porad dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi. Istnieje możliwość uzyskania ćwiczeń i bieżącego wsparcia w ich realizacji. Prosimy o telefoniczny kontakt z naszą poradnią.

Osoby do kontaktu: Iwona Stachura, Elżbieta Zarzycka


Rodzicu

Dyrektor informuje, że Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna pracuje codziennie
w godz. 8/00- 16/00.

Dyżury psychologa, pedagoga, logopedy w placówce codziennie w godzinach 9/00 – 15/00.

Tel. 41 2530686, 531751684

Pracujemy zdalnie udzielając: konsultacji, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz przekazując ćwiczenia do wykonania, zbierając wywiady, udzielając instruktażu itp.


2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Z powodu sytuacji w kraju nie odbędą się obchodzone co roku uroczystości i marsze, także w naszym mieście, zwracające uwagę społeczeństwa na obecność wśród nas osób, które świat wokół postrzegają nieco inaczej. W zamian za to, chcemy - z serdeczną pamięcią o nich - przypomnieć raz jeszcze o trudnościach, z jakimi borykają się w codziennym spostrzeganiu świata. Bo one widzą ten sam świat, co my – ale widzą go, trochę inaczej.

Zapraszamy do korzystania z oferty Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

W kolejnym, nowym roku szkolnym Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji oferuje współpracę i wsparcie wszystkim placówkom oświatowym powiatu skarżyskiego oraz zaprasza do korzystania z naszej oferty programowej na rok szkolny 2018/2019.

Napisz do nas!